General Terms and Conditions

I. Smluvní podmínky používání

 1. Tyto Všeobecné podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah a podmínky používání internetové aplikace s názvem „buildary.online“, vytvořené poskytovatelem.
 2. Pod internetovou aplikací s názvem „buildary.online“ se pro účely těchto VOP rozumí poskytování služby, umožňující evidenci elektronického stavebního deníku online na internetu uživatelem na webové stránce poskytovatele https://app.buildary.online a jejích podstránkách (dále jen Služba). Internetová aplikace buildary.online je ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, autorským dílem poskytovatele, který k němu vykonává všechna osobní a majetková práva autora.
 3. Poskytovatelem Služby je společnost First information systems, s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 49608754, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 11180 (dále jen poskytovatel).
 4. Uživatelem Služby je každá podnikající fyzická nebo právnická osoba, která vyjádří souhlas s těmito VOP a zaregistruje se k využívání Služby prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce poskytovatele https://account.firstis.eu (dále jen uživatel). Uživatel bere na vědomí, že tato Služba není určena pro nepodnikající subjekty a tyto nejsou oprávněny ji využívat.
 5. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP vzniká mezi poskytovatelem a uživatelem Služby smluvní vztah úplatné licenční smlouvy, na jejímž základě poskytovatel uděluje uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci na použití Služby. Uživateli tímto nevznikají žádná práva spojená s autorským dílem.
 6. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Služby evidovat, tisknout a exportovat elektronický stavební deník a využívat další funkce v rozsahu, v jakém to Služba umožňuje.
 7. Poskytovatel zabezpečuje, aby Službu bylo možno používat v souladu s platnými právními předpisy, nenese však žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost a bezchybnost evidovaných údajů, ani žádná rizika a zodpovědnost za škody spojené s jejím užíváním.
 8. Poskytovatel poskytuje Službu v období, po které si ji uživatel objednal a uhradil. V tomto období je Služba poskytována nepřetržitě „online“, s výjimkou nevyhnutelných odstávek z důvodu jejích aktualizací anebo servisních zásahů ze strany poskytovatele. O odstávce a novinkách bude poskytovatel uživatele informovat e-mailovou zprávou a/nebo na své webové stránce v dostatečném časovém předstihu.
 9. Poskytovatel umožňuje využívat Službu zdarma, a to po dobu 30 dní, za účelem jejího vyzkoušení. Vyzkoušením Služby nevzniká uživateli žádný závazek uhradit poplatky, pokud se Službu rozhodne po uplynutí lhůty 30 dní déle nevyužívat. V případě, že uživatel po uplynutí zkušební 30denní lhůty odmítne přechod do placeného režimu, má poskytovatel právo smazat data vytvořená uživatelem během zkušební lhůty.
 10. Uživatel je povinen pravdivě vyplnit své kontaktní údaje pro účely fakturace Služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje vždy aktuální. Za případnou škodu vzniklou nepravdivým nebo neúplným vyplněním kontaktních údajů nenese poskytovatel odpovědnost.
 11. V případě, že uživatel uvede v registračním formuláři nesprávné, nepřesné a/nebo nepravdivé údaje, zodpovídá poskytovateli za škodu tímto způsobenou.
 12. Smluvní vztah vzniká zatržením políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“, které uživatel vyplní při zřizování účtu v aplikaci buildary.online a je závazný pro obě smluvní strany
 13. Uživatel se zavazuje nevykonávat protiprávní ani zavádějící aktivity (zejména předstírat identitu někoho jiného, manipulovat se Službou s cílem ovlivnit nebo narušit činnost jiného uživatele Služby apod.).
 14. Uživatel je povinen postupovat při využívání Služby tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do jeho účtu osobou, která k tomu není oprávněná, a je povinen vykonat všechna opatření, aby zamezil úniku přihlašovacích údajů a hesel, jinak zodpovídá za škodu tímto způsobenou poskytovateli, uživateli, a/nebo třetí osobě.
 15. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v poskytovaných službách a produktech, které jsou předmětem smluvního vztahu, o čemž bude informovat dotčené osoby
 16. Uživatel bere na vědomí, že aplikace buildary.online je provozována na cloudu Azure za podmínek stanovených firmou Microsoft. Tyto podmínky je poskytovatel povinen dodržovat a je povinen také akceptovat veškeré změny podmínek provedené firmou Microsoft. Uživatel bere na vědomí, že technické závady (výpadky při provozu), případné poškození nebo ztráta dat způsobená provozovatelem cloudu Azure, firmou Microsoft, není ze strany poskytovatele nijak ovlivnitelná a poskytovatel nezodpovídá za škody, které přímo nezpůsobil vlastní činností.
 17. Poskytovatel zodpovídá za škody způsobené uživateli maximálně do výše ceny uhrazené uživatelem za 6 měsíců předcházejících datu vzniku škody.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel dává svůj souhlas poskytovateli s používáním souborů cookies. Cookies se ukládají na straně uživatele jako krátké textové soubory a slouží k rozlišování uživatelů. Používáním Služby a vyjádřením souhlasu s těmito VOP vyjadřuje uživatel, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, svůj souhlas s používáním krátkých textových souborů „cookies“, sloužících k získávání informací o uživateli. Poskytovatel nezodpovídá za soubory cookies třetích stran.
 2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pro účely interní evidence uživatelů Služby a pro potřeby realizace nabídky dalších služeb poskytovatele. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP uděluje uživatel poskytovateli výslovný souhlas se správou, získáváním a zpracováváním jeho osobních údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon), v rozsahu potřebném pro využívání Služby.
 3. Uživatel potvrzuje, že byl poskytovatelem obeznámen se svými právy, vyplývajícími ze Zákona, zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Uvedené osobní údaje poskytuje uživatel dobrovolně. V případě neposkytnutí všech povinných výše uvedených osobních údajů poskytovatel nezaručuje poskytnutí Služby uživateli.
 4. Poskytovatel zpracovává uživatelem poskytnuté osobní údaje na webové stránce https://app.buildary.online a https://account.firstis.eu.
 5. Osobní údaje, které jsou poskytnuty uživatelem za účelem plnění smlouvy a marketingových akcí prodávajícího, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 6. Uživatel dává poskytovateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro účely plnění předmětu smlouvy, za účelem zpracování účetních, daňových dokladů a pro marketingové účely poskytovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, zaslaným na adresu sídla poskytovatele. Rozsah zpracovaných osobních údajů je: e-mail, jméno a příjmení /název/ podnikající osoby, IČ, telefonní spojení uživatele, adresa jeho sídla a místa podnikání.
 7. Poskytnutím výše uvedených osobních údajů se uživatel zavazuje, že osobní údaje se týkají jeho osoby nebo společnosti, kterou má uživatel právo registrovat, a že údaje jsou uvedeny správně. Uživatel je povinen údaje udržovat aktuální. Poskytovatel nezodpovídá za škody způsobené uvedením nesprávných nebo neaktuálních údajů. Poskytnutí nepravdivých osobních údajů je sankciováno ze Zákona.
 8. Osobní údaje nebude poskytovatel zveřejňovat, ani přenášet do zemí mimo EU.
 9. Osobní údaje uživatele bude poskytovatel zpracovávat od zaregistrování ve Službě, po dobu platnosti registrace.

III. Cena služby

 1. Cena a platební podmínky za poskytnutí Služby uživateli je zobrazena v ceníku, přístupném na internetové stránce www.buildary.online.
 2. Používání Služby je podmíněno objednáním Služby uživatelem a uhrazením poplatku za používání Služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku s tím, že o této skutečnosti bude informovat minimálně 30 dnů předem. Změna ceníku se projeví až u nově vystavených faktur nebo plateb.
 3. Způsob úhrady volí uživatel z nabízených možností. V případě varianty „na fakturu“ proběhne platba za Službu na základě výzvy k platbě se splatností 30 dnů od data vystavení. Faktura (daňový doklad) bude uživateli vystavena a zaslána do 14 dnů od data úhrady výzvy k platbě.
 4. Cena Služby „živých“ staveb je vypočítána a hrazena po jednotlivých stavbách a závisí na počtu osob vložených do projektového týmu stavby, tedy osob, které mají na stavbu přístup. První výzva k platbě je vystavena tři měsíce po založení stavby a vychází z počtu osob v projektovém týmu stavby. Další výzvy k platbě jsou vystavovány automaticky, vždy po třech měsících, ve výši podle aktuálního počtu osob v projektovém týmu.
 5. Uživatel má právo kdykoliv převést stavbu do stavu „Ukončená“. V tomto stavu jsou data uživateli přístupná v read-only režimu a je účtován pouze poplatek za uskladněný objem dat, který vyplývá z ceníku poskytovatele.
 6. V případě neuhrazení platby v termínu splatnosti má poskytovatel právo přerušit poskytování Služby uživateli, a to až do doby úhrady dlužné částky ze strany uživatele. O této situaci bude poskytovatel uživatele informovat prostřednictvím e-mailové zprávy.
 7. V případě, že uživatel neuhradí částku v termínu do 30 dnů po splatnosti, je toto považováno za výpověď smlouvy ze strany uživatele. Poskytovatel má v tomto případě právo trvale ukončit poskytování Služby uživateli. O této situaci bude poskytovatel uživatele informovat prostřednictvím e-mailové zprávy. Poskytovatel se zavazuje po dobu tří měsíců od data ukončení smlouvy zachovat data uživatele a na požádání mu ej poskytnout ve formě PDF souborů. Po této lhůtě je poskytovatel oprávněn data uživatele smazat.

IV. Reklamace služby

 1. V případě reklamace Služby bude akceptováno pouze písemné podání na adresu buildary@firstis.eu. O stavu reklamace bude uživatel okamžitě informován pomocí e-mailu.

V. Závěrečné ustanovení

 1. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením registrace uživatele, buď ze strany uživatele nebo poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele v případě, že uživatel porušuje tyto VOP, poruší autorská práva poskytovatele, poškozuje dobré jméno poskytovatele, umožní využití Služby jiné neregistrované osobě, nebo neuhradí své závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti výzvy k platbě. Poskytovatel je také oprávněn zrušit registraci uživatele v případě, že uživatel nevyužívá Službu po dobu delší než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě zrušení registrace je poskytovatel oprávněn nenávratně odstranit obsah a všechna data vytvořená uživatelem. V tomto případě poskytovatel nezodpovídá za škodu, která vznikne uživateli v souvislosti s odstraněním jeho dat a obsahu uživatele.
 2. Tyto VOP mohou být poskytovatelem změněny. Nová smlouva nabude účinnosti momentem odsouhlasení VOP ze strany uživatele.
 3. Uživatel může požádat poskytovatele o zrušení registrace, pokud nesouhlasí se změnou VOP.
 4. Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 6.6.2019.

First information systems, s.r.o.